Klauzula informacyjna Lummico dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów w związku z zawieraniem umów.

Data aktualizacji dokumentu: 10 maja 2023 r.

Stosownie do postanowień art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH #

Lummico jest administratorem Twoich danych osobowych
Z Lummico możesz się skontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Grunwaldzka 486/3, 80-309 Gdańsk
  2. przez e-mail: contact@lummico.com

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystaniem z praw, które Tobie w związku z tym przysługują. Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: iod@lummico.com

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH #

Celem przetwarzania Twoich danych jest realizacja wszystkich niezbędnych czynności związanych z zawarciem umowy (porozumienia, listu intencyjnego), dalej zwanych „umową” oraz jej wykonaniem zgodnie z ustaloną treścią i obowiązującymi przepisami prawa.
Przy realizacji wskazanego celu przetwarzane są dane osobowe:

  1. kontrahentów będących osobami fizycznymi;
  2. osób reprezentujących kontrahentów (w tym prokurentów, pełnomocników);
  3. pracowników kontrahentów i współpracowników kontrahentów wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie umowy.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH #

Podstawa prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  1. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, w zakresie danych osobowych Kontrahenta będącego osobą fizyczną;
  2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w tym obowiązków podatkowych, ubezpieczeniowych, rachunkowych, archiwistycznych), w zakresie danych osobowych Kontrahenta będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania Kontrahenta (w tym prokurentów, pełnomocników) oraz pracowników i współpracowników Kontrahentów wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie umowy;
  3. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w zakresie danych osobowych Kontrahenta będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania Kontrahenta (w tym prokurentów, pełnomocników) oraz pracowników i współpracowników Kontrahentów wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie umowy. Jeśli przetwarzamy dane osobowe dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora to tymi interesami może być prowadzenie własnej działalności, dochodzenie i egzekucja roszczeń, marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu lub reklamy czy zapewnienie bezpieczeństwa (np. przy wykorzystaniu monitoringu), informatycznego oraz sieciowego.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH #

Zakres przetwarzanych danych osobowych Kontrahenta będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania Kontrahenta (w tym prokurentów, pełnomocników) oraz pracowników i współpracowników Kontrahentów wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie umowy obejmuje między innymi: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email oraz NIP lub dane przekazane przez podmiot, z którym zawierana jest umowa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH #

Przetwarzane dane osobowe uzyskane zostały:

  1. w przypadku Kontrahenta będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania Kontrahenta (w tym prokurentów pełnomocników) – bezpośrednio od tych osób lub z ogólnodostępnych źródeł (rejestry urzędowe, Internet, itd.);
  2. w przypadku pracowników i współpracowników Kontrahentów wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie umowy – bezpośrednio od tych osób, od Kontrahenta lub z ogólnodostępnych źródeł (rejestry urzędowe, Internet, itd.).

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH #

Zdarza się, że w pewnych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe innym odbiorcom. Może się tak stać gdy wymaga tego usługa, z której korzystamy (np. usługi IT, finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna). Za każdym razem udostępnienie Twoich danych osobowych odbiorcy odbywa się w zgodzie z przepisami RODO.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ #

Standardowo nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak dochodzi do takiego przekazania to zawsze następuje to zgodnie z przepisami RODO.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE #

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zrealizowania przez nas celu w jakim to przetwarzanie jest realizowane. Okres przetwarzania wynika również z przepisów prawa.

TWOJE PRAWA #

Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo do żądania od Lummico danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. Musisz wiedzieć, że RODO szczegółowo reguluje kiedy możesz ze swoich praw skorzystać. Jako administrator zawsze analizujemy czy zachodzą przesłanki abyś mógł skorzystać ze swoich uprawnień.

SKARGA DO PREZESA UODO #

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH #

Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia umowy. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE #

Jako administrator nie przetwarzamy danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu.

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA INFORMACJI O KLAUZULI #

Kontrahent dysponujący danymi osobowymi osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z zawarciem umowy oraz jej wykonaniem zgodnie z ustaloną treścią i obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany jest zapoznać te osoby z teścia niniejszej klauzuli.